Strategiska hållbarhetsstudier

I strävan efter en mer hållbar framtid arbetar avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier tvärvetenskapligt och med aktörssamverkan för att kunna påverka samhällsutvecklingen.

Vi intresserar oss för alla sektorer i samhället och studerar till exempel konsumtion, mat och vatten, transporter, digitalisering, avfall, energi, stads- och landsbygdsutveckling. Även policy och planeringsprocesser utforskas.
Genom tvärvetenskapliga metoder och teorier analyserar vi dessa områden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle?

Några av de forskningsfält och teorier vi använder är framtidsstudier, miljö- och agrarsociologi och antropologi, policyanalys, designforskning, sociala praktiker, miljörättvisa, resilienstänkande, planerings- och omställningsteorier.

Våra forskare undervisar på en rad olika kandidat- och masterprogram. På masternivå är vi framförallt involverade i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (SUPD) och Miljöteknik och hållbar infrastruktur (EESI).

Många forskningsprojekt är samarbeten och samverkansprojekt med andra universitet, myndigheter, icke-statliga organisationer och företag.

 Vår forskning finansieras framför allt av Mistra, Formas, Vinnova, Energimyndigheten och Vetenskapsrådet.

Till sidans topp