Resurser, energi och infrastruktur

Mat, vatten och energi är livsviktiga naturresurser som varierar med väder och klimat och där produktionen styrs av samhällets varierande behov samt tillgång på vatten och mark.

Naturresurser sätter även villkor för utformningen av infrastruktur, som byggnader, vägar och broar; dels genom krav på strukturell stabilitet och säkerhet, och dels genom krav på begränsad miljöpåverkan.

Forskning vid avdelningen för Resurser, energi och infrastruktur syftar till ett hållbart och effektivt utnyttjande av våra naturresurser. Vi forskar och undervisar i biologiska, fysiska och geovetenskapliga processer, vatten- och energitekniska applikationer, samt olika teoretiska metoder, som systemanalys och datormodeller för geofysiska flöden.

Tekniska lösningar kan vara inriktade mot biokol, analys av energisystem, vattenkraft, föroreningar i grundvatten, avfallshantering, erosion och föroreningar i vattendrag och dammsäkerhet.

Vid avdelningen drivs även forskning inriktad på resurseffektiva, hållbara städer. Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som samlar aktörer från näringsliv, städer, kommuner, forskningsinstitut och akademi leds av KTH. Viable Cities ska bidra till omställningen mot mer hållbara städer med digitalisering och medborgarengagemang som starka drivkrafter.

Till sidans topp