Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige

Publicerad 2015-09-29

Eftersom vi inte i detalj kan veta hur klimat och väder kommer att utvecklas framöver behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I detta forskningsprogram testas sådana beslutsstödsmetoder tillsammans med myndigheter och företag och beslutsfattares riskuppfattningar undersöks före och efter testningen.

Robusta beslut innebär att man tar höjd för de osäkerheter som finns angående t.ex. den framtida klimatförändringen istället för att utgå från en given situation i planeringssammanhang. Robusta beslutsmetoder har inte tillämpats särskilt ofta i Sverige men har rönt intresse internationellt för att uppnå bättre klimatanpassning. När man skall utveckla användbara beslutsmetoder krävs nära samverkan med beslutsfattare, vare sig de befinner sig i offentlig eller privat sektor. Riskuppfattningar vad gäller klimatförändringen kan ändras över tid och sådana uppfattningar har betydelse för vilka beslut som fattas. Programmet sker i samverkan med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Svensk Kärnbränslehantering.

I programmet gör dels en översyn över hur robusta beslutstödsmetoder används internationellt och dels görs en analys över hur klimatanpassningsbeslut fattas i utvalda svenska regioner, företag och kommuner idag. Beslutsfattare intervjuas avseende riskuppfattningar varefter robusta beslutsstödsmetoder introduceras och testas i flera olika planeringssammanhang. En andra intervjuomgång kartlägger om den s.k. interventionen resulterar i ändrade riksuppfattningar. I slutskedet av programmet syntetiseras resultaten som beräknas komma till nytta både på regional och lokal nivå i Sverige genom bl.a. en guide för hur robusta beslutsstödsmetoder kan användas i klimatanpassningssammanhang. Kunskapen om beslutsfattares riskupfattningar samt om hur anpassningsbeslut fattas idag kommer att förbättras vilket kan komma att vara till nytta för de nationella myndigheter som skall stödja den regionala och lokala nivån i klimatanpassningsarbetet.

Programmet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och startade den 1 september 2015 och beräknas vara slut den sista augusti 2020. KTH, avdelningen för industriell ekologi, leder programmet som sker i samverkan med FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

För mer information kontakta programchef Annika Carlsson-Kanyama: annikack@kth.se

Eller nedanstående:
Misse Wester, misse.wester@abe.kth.se
Karin Mossberg Sonnek, karin.mossberg@foi.se
Per Wikman Svahn, perwi@kth.se
Jonathan Metzger, jonathan.metzger@abe.kth.se

För flera pågående projekt hänvisar vi till den engelskspråkiga delen

Till sidans topp