Hållbarhet, utvärdering och styrning

Vår forskning syftar till att förstå och stödja beslut som leder till en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom att ge intressenter på olika nivåer i samhället kunskap om olika hållbarhetsbedömningsmetoder och styrmedel.

Vi utvecklar och tillämpar bedömningsmetoder samt analyserar effekter av fattade beslut ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Vår forskning omfattar bland annat områden som förnybar energi, stadsplanering, bygg- och förvaltning, informations- och kommunikationsteknik, nya material och teknologier, cirkulär ekonomi, energipolitik och planering, transport och infrastrukturplanering, mark och vattenförvaltning samt framtida scenarier.  

Vi har kompetens inom exempelvis miljö- och social livscykelanalys (LCA), kvantitativa rumsliga bedömningar och modellering, miljökonsekvensbedömning (MKB), strategisk miljöbedömning (SEA), miljörättvisa, hållbarhetsbedömningsverktyg för byggnader och den byggda miljön och miljömärkningsdeklarationer.

Vi samarbetar med industrin och offentliga intressenter på alla nivåer, både som forskningspartner och som slutanvändare av vår forskning och undervisning.

Undervisning om bedömningsmetoder och samhällsplanering sker både på grund- och forskarnivå.

Till sidans topp