Forskning

Forskning inom Biogeofysik

Forskningen fokuseras till stor del på kvantifiering av processer i naturen. Vi utvecklar och använder matematiska modeller för att kunna återge dynamiska förlopp såsom hur vatten och till vattnet relaterade processer uppträder. Effekten av klimatets variabilitet och dess förändring studeras på enskilda mindre ytor såsom vägar och urbana områden men också på avrinningsområden som omfattar alla typer av ekosystem och markanvändningar. Klimatets påverkan och växelverkan med olika ekosystem genom emissioner av växthusgaser (CO2, N2O och CH4) från flera olika ekosystemtyper är av stort intresse. Transport av lösta ämnen och läckage av främst kväve är viktiga delare av de studerade mänskligt påverkade ekosystemen. Vi är delvis specialiserade på områden med kallt klimat där processer såsom snö och frost i marken uppträder men vi har också studerat torra och mycket varma områden där försaltningsprocesser är viktiga.

Målet är (1) att förbättra grundläggande kunskaper om hur ett natursystem fungerar samt (2) utveckla metoder för påverkan av naturen genom åtgärder för att nå eftersträvansvärda tillstånd (uthålliga system).

Genom att kunna kombinera processorienterade matematiska modeller med data från mätningar och övervakningsprogram ges bästa möjliga bild av hur stora osäkerheterna är vid olika förutsägelser om framtida effekter. Vi arbetar med simuleringar för att kunna beskriva övergången från små till större områden och från korta till långa tidsförlopp (klimatscenarier). Vi är intresserade av att bättre förstå betydelsen av både långa smygande förändringar och korta enstaka händelser.

Till sidans topp